Poistenie zodpovednosti

 
Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania  
 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
 
Poistenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere ako aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).   
 
 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie  
Poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie sú kryté finančné škody, pričom pri vybraných profesiách je krytie rozšírené aj o škody na veci alebo na zdraví, za pred- pokladu, že to vyplýva z porušenia povinností. Toto poistenie kryje aj náhradu nákladov právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu a v súvislosti s výkonom poistenej profesie. 
 

 
Toto poistenie je určené:
 
  • advokátom,
  • účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom,
  • znalcom, tlmočníkom a prekladateľom,
  • patentovým zástupcom,
  • vydavateľstvám,
  • dražobným spoločnostiam,
  • autorizovaným osobám,
  • realitným kanceláriám.
 
 
Poistenie všeobecnej zodpovednosti  
 
Z tohto poistenia vyplýva poistenému - fyzickej alebo právnickej osobe právo, aby naša poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú inému na zdraví alebo usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia. 
 
 

 

 

 

 

Ponúkame vám širokú škálu zodpovednostného poistenia podľa vašich potrieb a predstáv.

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo