Poistenie seniorov a pohrebných nákladov

 

  • uzatvorenie poistenia bez skúmania zdravotného stavu
  • poistenie je určené pre klientov so vstupným vekom 55 až 70 rokov s poistným krytím do 95. roku života
  • finančná podpora v prípade úrazu
  • finančná pomoc pre pozostalých v prípade úmrtia poisteného
  • zvýšené poistné plnenie pre pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu

 

 

Poistenie pohrebných nákladov – Pieta

Zabezpečenie pohrebu je finančne nákladná záležitosť. Ak uvažujete o tom, ako zmierniť starosti vašim najbližším, dávame vám do pozornosti poistenie pohrebných nákladov Pieta.

S poistením Pieta môžete zabezpečiť dostatok peňazí na vyplatenie nákladov súvisiacich s pohrebom a karom zosnulého, ale aj nákladov na prenájom hrobového miesta či náhrobný kameň.

Navyše – v prípade smrti poisteného môže byť poistné plnenie vyplatené v celej výške osobe vopred určenej na zabezpečenie pohrebu zosnulého. Druhou možnosťou je preplatenie faktúry spoločnosti, ktorá všetky úkony spojené s pohrebom zabezpečí. Vyplatená bude len čiastka nepresahujúca dojednanú poistnú sumu. Ak dohodnutá poistná suma presiahne výšku faktúry za pohrebné služby, zostatok bude vyplatený oprávnenej osobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie Pieta poskytuje tieto výhody

  • Doživotné bežne platené poistenie pre prípad smrti s možnosťou čerpania poistného plnenia vo výške 60 % zaplateného poistného po dobe platenia v prípade úmrtia partnera, alebo vzniku nároku na opatrovníka, alebo umiestnenia do zariadenia pre seniorov.
  • Výšku bežne plateného poistného si určíte sami.
  • Neposudzujeme zdravotný stav pri uzatvorení poistenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo