Etický kódex

 

Spolupracovníkov a zamestnancov spoločnosti TRITON Plus s.r.o.

 

Preambula

 

Spoločnosť TRITON Plus s. r. o. (ďalej len Spoločnosť) ako samostatný finančný agent pôsobiaci v oblasti poskytovania finančných služieb stanovuje tento Etický kódex (ďalej len EK), ktorým sú povinní riadiť sa spolupracovníci a zamestnanci Spoločnosti.

 

Pravidlá Etického kódexu vychádzajú z Etického kódexu AFISP (Asociácia finančných sprostredkovateľov) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu činnosti Spoločnosti a zo zvyklostí používaných v obchodnom styku pri vykonávaní činnosti. Vytvára vo všeobecnej rovine etické mantinely a vzorce správania sa všetkých zamestnancov a spolupracovníkov Spoločnosti a to vo vzťahu ku klientom aj finančným inštitúciám a taktiež vo vzájomnom vzťahu.

 

Etický kódex vychádza z vyššie morálneho princípu správania sa zamestnancov a spolupracovníkov.

 

Článok I. - Definícia základných pojmov

Článok II. - Všeobecné zásady správania sa zamestnancov a ďalších spolupracovníkov spoločnosti

                    TRITON Plus s. r. o.

Článok III. - Zásady správania sa vo vzťahu ku klientom a potenciálnym klientom

Článok IV. - Zásady správania sa vo vzťahoch k finančným inštitúciám

Článok V. - Zásady správania sa v interpersonálnych vzťahoch zamestnancov a ďalších spolupracovníkov

                   TRITON Plus s. r. o.

 

Článok VI. - Sledovanie, kontrola vymáhanie dodržovania Etického kódexu

Článok VII. - Sankcie za porušenie Etického kódexu

Článok VIII. - Záverečné ustanovenia

 

 

Článok I.

Definícia základných pojmov

 

Spoločnosťou - sa rozumie obchodná spoločnosť TRITON Plus s. r. o., IČO 44 556 951, so sídlom Rozmarínová 4, 945 01 Komárno, ktorej hlavným predmetom podnikania je finančné sprostredkovanie ako samostatného finančného agenta zaregistrovaného v Národnej banke Slovenska pod registračným číslom 157125.

 

Spolupracovníkom Spoločnosti – sa rozumie samostatný podnikateľ, ktorý vykonáva činnosť na základe Mandátnej zmluvy pre Spoločnosť.

 

Zamestnancom Spoločnosti – sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v pracovno-právnom vzťahu so Spoločnosťou, založenom na pracovnej zmluve alebo dohode o vykonaní práce vykonávaných mimo pracovný pomer.

 

Etickým kódexom sa rozumie súbor pravidiel, prijatých Spoločnosťou, ktorý je tvorený ako všeobecne záväznými právnymi predpismi, tak aj zásadami poctivého obchodného styku, obchodnými zvyklosťami, všeobecne zachovávanými pri poskytovaní finančnej služby a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi normami.

 

Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzavretie zmluvy o finančnej službe spolupracovníkom Spoločnosti, prípadne osoba, ktorej je ponúkané finančné sprostredkovanie spolupracovníkom Spoločnosti alebo osoba, ktorá má uzatvorenú nejakú zmluvu s finančnou inštitúciou, ktorej uzavretie Spoločnosť sprostredkovala.

 

Finančnou inštitúciou sa rozumie podnikateľ, ktorý poskytuje finančné produkty ako sú poisťovne, banky, a ďalší obdobní podnikatelia, s ktorými má Spoločnosť uzatvorený zmluvný vzťah, na základe ktorého sprostredkováva uzavretie zmlúv o finančnej službe.

 

Článok II.

Všeobecné zásady správania sa zamestnancov a ďalších spolupracovníkov spoločnosti TRITON Plus s. r. o.  

 

1. Dôstojne reprezentujú svoju firmu a finančný trh, ktorého sú súčasťou.

 

2. Pri svojej práci riadia všetkými zákonnými normami a pravidlami hospodárskej súťaže a dodržiavajú obchodné zvyklosti v súlade s dobrými mravmi, jednajú v záujme klientov.

 

3. Pri svojej činnosti sa dôsledne vyvarujú akýchkoľvek činností, ktoré by mohli narušiť dôveru klientov a vyvolať skreslený dojem o poskytovaných službách či už vo vzťahu k Spoločnosti, iným spoločnostiam pôsobiacim na trhu v tej istej oblasti alebo finančným inštitúciám.

 

4. Vyvarujú sa používaniu nepravdivých, skreslených výrokov alebo ohováraním konkurenčných spoločností alebo finančných inštitúcií a to aj mimovoľne.

 

5. Sú si vedomí, že svojim správaním vždy reprezentujú Spoločnosť a jej poslanie a preto aj v osobnom živote a v mimopracovnom čase prihliadajú na to, aby nekonali v rozpore s platným právnym poriadkom, všeobecne platnými zásadami slušného správania a týmto Etickým kódexom.

 

6. Poznajú znenie zákona o ochrane osobných údajov a pri svojej práci s osobnými aj firemnými údajmi sa riadia v súlade so znením tohto zákona.

 

7. Dodržujú v súlade s platnými zákonmi obchodné tajomstvo a mlčanlivosť a to aj po skončení pôsobenia v Spoločnosti.

 

8. Nezneužívajú informácie ani materiálne prostriedky Spoločnosti na svoj osobných prospech a pri svojej práci postupujú vždy tak, aby nepoškodili Spoločnosť a jej dobré meno. Súčasne sa zdrží nežiaduceho šírenia dôverných skutočností a to aj vo svojom súkromnom prostredí.

                       

9. Vyvarujú sa všetkých činností, ktoré vytvárajú konflikt ich vlastných záujmov so záujmami Spoločnosti a sprostredkovateľskej činnosti.

 

10. V záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí v rámci firemnej línie Spoločnosti dbajú na sústavné vzdelávanie.

 

Článok III.

Zásady správania sa vo vzťahu ku klientom a potenciálnym klientom

 

Zamestnanci a spolupracovníci Spoločnosti vo vzťahu ku klientom a potenciálnym klientom konajú v súlade nasledujúcimi pravidlami:

 

1. Sú v styku so svojimi klientmi ako možnými spotrebiteľmi ním ponúkaných služieb čestný, poctivý, odborne pripravený a znalý, ústretový, pozorný a zdvorilý. Neobťažujú klienta, zachovávajú dôvernosť komunikácie.

 

2. Záujmy jedného klienta neuprednostňujú nad záujmy klienta iného a dodržujú princíp rovného zaobchádzania so svojimi klientmi a pristupujú k nim spravodlivo.

 

3. Poskytujú klientom pravdivé, správne, aktuálne a úplné informácie o poskytovaných produktoch a službách. Uvedomujú si, že tieto budú ovplyvňovať ich rozhodnutie o nakladaní s vlastným majetkom.

 

4. Nezneužívajú hodnoty vytvorené inými vo svoj individuálny prospech.

 

5. Majú vždy uzatvorené poistenie profesionálnej zodpovednosti, pokiaľ to pre ich činnosť vyžadujú zákonné normy.

 

 

6. Nepoužívajú žiadne nekalé praktiky podnikania, nepriživujú sa na mene iného a dodržiavajú zásady poctivej hospodárskej súťaže.

 

7. Poskytujú klientovi dostatočné informácie a čas pre jeho slobodné rozhodnutie sa o využití príslušnej finančnej služby bez vykonávania tlaku na klientove rozhodovanie. 

 

8. Pri svojej práci majú vždy na pamäti, že záujem klienta a jeho spokojnosť sú prvoradé.

 

9. Informujú klienta v súlade so zákonom o výške svojho odmeňovania, ak bude o to klientom požiadaný.

 

10. V prípade, že zamestnanec alebo spolupracovník Spoločnosti je požiadaný alebo inak ovplyvňovaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, vnútornými pravidlami Spoločnosti alebo týmto Etickým kódexom, dôrazne a jednoznačne odmietne takéto konanie a v závažných prípadoch bezodkladne oznámi túto skutočnosť s uvedením podrobností vedeniu spoločnosti.

 

11. Ak sa klient rozhodne zmeniť finančného agenta, existujúci spolupracovník vráti klientovi všetky jeho materiály, ak o to klient požiada.

 

Článok IV.

Zásady správania sa vo vzťahoch k finančným inštitúciám

 

Zamestnanci a spolupracovníci Spoločnosti vo vzťahu k finančným inštitúciám sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

 

1. Podriadení finanční agenti a zamestnanci Spoločnosti majú v rámci svojej kvalifikácie aktuálny prehľad o stave finančného trhu, o jednotlivých finančných inštitúciách a produktoch.

 

2. Pri poskytovaní finančnej služby sa vždy správajú nestranne, profesionálne a s finančnými inštitúciami udržujú dobré vzťahy spolupráce v súlade s filozofiou Spoločnosti.

 

3. Pri svojej práci majú vždy na pamäti, že záujem klienta a jeho spokojnosť sú prvoradé.

 

Článok V.

Zásady správania sa v interpersonálnych vzťahoch zamestnancov a ďalších spolupracovníkov spoločnosti TRITON Plus s. r. o.

 

Zamestnanci a ďalší spolupracovníci Spoločnosti:

 

1. Uplatňujú pri vzájomnej komunikácii obdobné pravidlá korektného postoja a prístupu ako pri kontakte s klientom alebo iným vonkajším subjektom.

 

2. V súlade s dobrými mravmi, firemnou kultúrou Spoločnosti, firemnými princípmi a všeobecne platnými normami spoločenského styku sú lojálni nielen k Spoločnosti, ale aj navzájom medzi sebou. To znamená, že akákoľvek komunikácia prebieha v rovine uvedomelej kolegiality a spoločných cieľov.

 

3. Prípadné pracovné a osobné nedorozumenia riešia bez vnášania emócií vecným spôsobom a vždy len v rozsahu konkrétnej situácie a to buď sami alebo s pomocou nadriadeného.

 

4. Sú si vedomí toho, že firemná kultúra každej spoločnosti sa najviac odráža v kultúre vnútornej komunikácie a preto svojím jednaním a postojmi podporujú a upevňujú vnútornú integritu Spoločnosti, ktorej sú súčasťou.

 

5. Uplatňujú pravidlo otvorenosti, kedy pripomienky alebo odporúčania k práci kolegu alebo iného spolupracovníka spoločnosti riešia priamou komunikáciou a neuchyľujú sa k prostriedkom vzájomných ohováraní, poloprávd alebo dvojzmyselných prehlásení, ktoré by mohli viesť k poškodeniu pracovnej alebo osobnej povesti iného spolupracovníka alebo zamestnanca.

 

6. Dosiahnutím manažérskej alebo riaditeľskej pozície sa stávajú svojim správaním vzorom pre ostatných zamestnancov a spolupracovníkov. Sú na verejnosti reprezentantmi naplňujúcimi firemné vízie a konajú v súlade s týmto postavením.

 

7. Konajú vždy v súlade so základným poslaním Spoločnosti a ich vzájomná spolupráca je vedená zodpovednosťou k akcionárom a pre rozvoj firmy.

 

Článok VI.

Sledovanie, kontrola a vymáhanie dodržovania Etického kódexu

 

a) Každý zamestnanec aj spolupracovník Spoločnosti sa dôsledne riadi zásadami uvedenými v tomto Etickom kódexe a je povinný upozorniť na ich prípadné porušovanie, pokiaľ sa s nimi pri svojej činnosti stretne.

 

b) V prípade, že sa ktorýkoľvek zamestnanec alebo spolupracovník Spoločnosti dozvie o porušovaní zásad, ktoré vyplývajú z Etického kódexu Spoločnosti, je povinný o tom bezodkladne informovať výkonného riaditeľa Spoločnosti, a to aj s ďalšími súvisiacimi okolnosťami, pokiaľ sú mu známe. V prípade, že porušením zásad v zmysle predchádzajúcej vety bol poškodený klient Spoločnosti, je zamestnanec alebo spolupracovník spoločnosti povinný informovať o tomto porušení aj Vedúceho Zamestnanca Spoločnosti. 

 

c) Spolupracovník spoločnosti, ktorý je v rámci kariérneho systému Spoločnosti zaradený na kariérny stupeň manažér a vyššom, je povinný v prípade, že dôjde k porušeniu Etického kódexu zo strany jeho podriadeného spolupracovníka, poskytnúť Spoločnosti potrebnú súčinnosť, ktorá povedie k primeranej náprave v primeranom termíne.

 

d) V prípade, že sa jedná o porušenie samotného oznamujúceho zamestnanca alebo spolupracovníka Spoločnosti, potom je povinný okamžite informovať výkonného riaditeľa Spoločnosti o tejto skutočnosti a taktiež o návrhu postupu, ktorý povedie k primeranej náprave v primeranom termíne. Spôsob a rozsah takej informácie musí zodpovedať miere a charakteru porušenia pravidiel Etického kódexu Spoločnosti. V prípade, že porušením zásad samotného zamestnanca alebo spolupracovníka Spoločnosti bol poškodený klient Spoločnosti, je porušiteľ o tejto skutočnosti povinný informovať taktiež pracovníka Vedúceho Zamestnanca spoločnosti, vrátane návrhu postupu, ktorý povedie k primeranej náprave v primeranom termíne.

 

Článok VII.

Sankcie za porušenie Etického kódexu

 

O sankciách za porušenie Etického kódexu v prípade, že porušiteľom je zamestnanec, rozhoduje nadriadený, pričom tento postupuje v súlade so zákonníkom práce.

Sankcie za porušenie Etického kódexu v prípade, že porušiteľom je spolupracovník, navrhuje a schvaľuje výkonný riaditeľ Spoločnosti.

Sankcie za porušenie Etického kódexu môžu byť:

 

a) Napomenutie

b) Výzva k primeranej náprave

c) Náhrada škody

d) Výpoveď mandátnej zmluvy

e) Podnet Národnej banke Slovenska.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Tento Etický kódex bol schválený konateľom spoločnosti dňa 20.05.2016 a je záväzný pre každého zamestnanca a spolupracovníka Spoločnosti.

2. Tento Etický kódex nadobúda účinnosť odo dňa 01.06.2016.  

3. Tento Etický kódex je uverejnený na internetových stránkach Spoločnosti a na vyžiadanie je sprístupnený v akýchkoľvek kanceláriách Spoločnosti. 

 

V Komárne, 20.05.2016

Ing. Tomáš Lengyel, konateľ spoločnosti