Povinné zmluvné a havarijné poistenie online

 

Povinné zmluvné poistenie

 

Pri nadobudnutí vozidla (či už kúpou alebo lízingom) ste, ako jeho držiteľ, povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie.

 

V súčasnosti však poisťovne len sporadicky ponúkajú rovnaké ceny poistného. Pri jeho výpočte sa zvažujú najrozličnejšie kritériá, spomedzi nimi aj napríklad vek vodiča.

 

Povinné zmluvné poistenie je u nás možné uzavrieť v 10 rôznych poisťovniach. Ak sa Vám nechce behať po jednotlivých pobočkách poisťovní – skúste radšej navštíviť našu kanceláriu, alebo nám zavolať!

 

Definícia povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie ( v skratke PZP ) je stanovené zákonom a upravuje ho zákon č .381/2001 v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony a vyhlášky. Ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Uzavretím PZP sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu.

 

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Poistka na zmluvné poistenie zodpovednosti chráni každého vodiča, ktorý v čase nehody používa vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou tohto motorového vozidla. V zmysle podmienok poistenia uhradí poisťovňa poškodenému namiesto vodiča:

  • nároky za poškodenie na zdraví a náklady v prípade úmrtia,
  • škody vzniknuté poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí,
  • náklady spojené s právnym zastúpením,
  • ušlý zisk.

 

Kto uzatvára povinné zmluvné poistenie?

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze. Pri evidencii motorového vozidla vyžaduje Dopravný inšpektorát, aby bola predložená platná poistná zmluva.

 

Na aké vozidlá sa musí uzatvoriť PZP?

Všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, poľnohospodárske a stavebné stroje, musia mať uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, nazývané aj zákonné poistenie, alebo PZP( pé-zet-pé ).

 

Čo je to asistenčná karta pri PZP?

Asistenčná karta je doklad poisťovne, ktorý držiteľa oprávňuje na využitie asistenčných služieb poisťovne. Tieto služby sú väčšinou poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností poisťovne. Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie je u jednotlivých spoločností rôzny a je konkretizovaný v zmluvných podmienkach , ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy na povinné zmluvné poistenie. Asistenčná karta obsahuje aj všetky potrebné kontakty na poisťovňu a jej zmluvných partnerov a pokyny čo robiť v prípade nehody.

 

Čo je to bonus v rámci PZP a ako sa uplatňuje?

Bonus za bezškodový priebeh je osobitnou formou zľavy na povinné zmluvné poistenie pre vodiča za jazdu bez zavinenej nehody v predchádzajúcich rokoch. Bonus nie je nárokovateľný . Pre priznanie bonusu v PZP je väčšinou potrebné doložiť potvrdenie o bezškodovom priebehu od predchádzajúcich poisťovní. V súčasnosti časť poisťovní upustila od nutnosti predkladania dokladu od predchádzajúcej poisťovne a nahradila ho čestným prehlásením klienta, ktorý má o povinné zmluvné poistenie záujem.

 

Cena povinného zmluvného poistenia závisí aj od hmotnosti vozidla

Jednotlivé poisťovne ponúkajúce na našom trhu povinné zmluvné poistenie, používajú na výpočet poistného pre PZP rôzne segmentačné kritériá. Jedným z nich je aj hmotnosť vozidla.

 

Hmotnosť vozidla pre povinné zmluvné poistenie

Ako kritérium pri stanovení ceny pre povinné zmluvné poistenie sa používa aj hmotnosť vozidla. Toto kritérium zaviedla poisťovňa Union ešte v roku 2009. Poisťovňa sa vtedy inšpirovala holandskou poisťovňou Achmea. Na poistných trhoch v Európe sa totiž tento parameter používal už dlhšie. Je kombinovaný s výkonom auta a vekom vodiča. Dôvodom pre zavedenie tohto kritéria bol fakt, že ťažšie auto napácha väčšiu škodu ako auto ľahšie. Sadzobník je preto rozdelený na šesť hmotnostných kategórií.

 

Iné parametre pre povinné zmluvné poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa v rámci PZP zohľadňuje napr. pohlavie, vek a povolanie vodiča či počet najazdených kilometrov.
Groupama naopak neberie do úvahy Váš vek a pohlavie.
ČSOB Poisťovňa používa pre zákonné poistenie kritériá objem, výkon motora a vek vodiča, Uniqa aj región, AXA - počet kW a región.
Generali Slovensko zvýhodňuje budúcich rodičov a vodičov, ktorí jazdia najmä po území Slovenska, Česka a Maďarska.

Medzi segmentačné kritériá používajúce sa na výpočet ceny pre povinné zmluvné poistenie vo všeobecnosti patria tieto parametre:
Výkon motora, vek vodiča, objem valcov, miesto evidencie, povolanie vodiča, rodinný stav vodiča, pohlavie vodiča, počet detí v rodine, hmotnosť vozidla – hmotnostné kategórie, predchádzajúce škody...

 

 

 

Aké výhody ponúkajú poisťovne svojim klientom?

Povinné zmluvné poistenie predstavuje takisto produkt. To znamená, že aj poisťovne si navzájom konkurujú a snažia sa získať čo najviac klientov. Z toho dôvodu im ponúkajú v rámci PZP rôzne zľavy a bonusy.

 

Zľavy pre klientov, ktorí majú uzavreté povinné zmluvné poistenie

Union poisťovňa odmeňuje zodpovedných vodičov za bezškodový priebeh. Ak si tu uzavriete povinné zmluvné poistenie, dostanete vstupný bonus 50%.

Zvýhodnenie vodičov za bezškodový priebeh za PZP zaviedli napr. Kooperativa, Komunálna poisťovňa, ČSOB Poisťovňa či Groupama.

Aby si poisťovne udržali svojich klientov, ktorí poistenie už uzavreli, ponúkajú im aj rôzne vernostné zľavy.

Takisto ponúkajú širšiu škálu asistenčných služieb, ktoré často poskytujú zadarmo, pokiaľ si samozrejme uzavriete povinné zmluvné poistenie. Konkrétne ide napr. o poisťovňu UNION, ktorá poskytuje bezplatné NONSTOP Asistenčné služby Union.

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka napr. Autokartu Allianz – bonusovú kreditnú kartu.

Niektoré poisťovne (napr. Komunálna a Kooperativa) zvýhodňujú vodičov nad 70 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutých, ktorým poskytujú zdarma pripoistenie proti živlu a úrazu.

Generali Slovensko ponúka výhodné povinné zmluvné poistenie pre majiteľov silných áut, vodičov s deťmi a vnúčatami.

Wüstenrot sa zameriava okrem iného aj na majiteľov starších škodoviek (MB až Felícia). Rovnako poskytuje zľavu aj za iné uzatvorené poistenie.

Ak sa teda chystáte uzavrieť povinné zmluvné poistenie alebo zmeniť poisťovňu, neberte do úvahy len cenu poistného, ale aj spomínané výhody a zľavy, ktoré vám poisťovne ponúkajú.

 

Zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci PZP

Nároky poškodených na náhradu vzniknutých škôd na zdraví a na majetku majú vzhľadom na rastúcu životnú úroveň stúpajúcu tendenciu a náhrada mnohokrát presahuje finančné možnosti osoby, ktorá je za ňu zodpovedná. Zákonodarca ukladá povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie v zmysle spoločenského záujmu a nutnosti primerane finančne odškodniť obete dopravných nehôd.

 

Kde uzatvoriť PZP?

Každý, kto chce používať vozidlo na pozemných komunikáciach, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie v niektorej z poisťovní, ktoré toto poistenie ponúkajú. PZP nemôže poskytovať každá poisťovňa, preto je potrebné, aby mala licenciu na sprostredkovanie poistenia . Poisťovne, ktoré môžu predávať zmluvné poistenie vozidiel, sú združené v Slovenskej kancelárii poisťovateľov(v skratke SKP). V súčasnosti medzi ne patria Allianz - Slovenská poisťovňa, AXA pojišťovna, Generali Slovensko poisťovňa, Groupama Poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Uniqa poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.

 

Za neuzatvorenie PZP auta hrozia postihy

Prevádzkovanie vozidla bez platného PZP je priestupok, nakoľko porušujete zákonom stanovenú povinnosť. Za toto porušenie a neuzatvorenie Vám môže byť príslušnými správnymi orgánmi uložená pokuta až do výšky 3 320 € (100 000 Sk). Ak zaviníte dopravnú nehodu, poškodeného síce odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. garančného fondu, následne si však bude táto kancelária vymáhať vyplatenú sumu v plnej výške škody od Vás (prípadne aj pokutu).

 

Akú výšku škody poisťovňa nahradí, pokiaľ máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie?

Maximálna výška náhrady škody je závislá od limitu poistného plnenia, ktorý máte dojednaný v poistnej zmluve. Poistné krytie PZP je spravidla s limitom 5.0 mil. € pri škodách na zdraví (buď na každého zúčastneného alebo bez ohľadu na počet zranených) a pri škodách na majetku a ušlom zisku s limitom od 1.0 mil. € a vyšším v závislosti od poisťovne. Zvýšený limit krytia na povinné zmluvné poistenie sa odporúča najmä vozidlám, ktoré často jazdia do zahraničia.

 

Čo je biela a zelená karta a na čo slúži?

Obe karty vydáva poisťovňa a sú potvrdením o uzavretí poistnej zmluvy o PZP. Biela karta je potvrdenie, ktoré platí pre územie SR . Vodič je povinný preukázať sa bielou kartou pri kontrole príslušným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom o tom, že má povinné poistenie uzatvorené. Zelená karta je medzinárodný doklad o PZP, ktorým je vodič povinný sa preukázať v zahraničí. Je akceptovaná na území štátov, ktoré sú v nej vyznačené. V prípade, že cestujete na územie štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú dohodu o zelenej karte, môžete uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.