Informácie pre klienta ohľadne poistenia online

 

TRITON Plus s.r.o. 

 

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ POTENCIÁLNEMU KLIENTOVI A KLIENTOVI PRED UZAVRETÍM ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ SLUŽBY

 

v súlade a podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve“) a zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)

 

 

 

Článok I.

 

Informácie o spoločnosti a

povolenie na vykonávanie činnosti

 

1.1 Spoločnosť:

 

Obchodné meno: TRITON Plus s.r.o.,

sídlo Rozmarínová 4, 945 01 Komárno,

IČO 44 556 951,

zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 23775/N,

 

(ďalej len „Spoločnosť“)

 

je samostatným finančným agentom, ktorý je v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie.

 

1.2. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta na základe Povolenia Národnej banky Slovenka, č.: ODT-4164-1/2012 zo dňa 14.05.2012 (ďalej len „Povolenie“), na základe ktorého má oprávnenie vykonávať činnosť v nasledovných sektoroch:

 

  • sektor poistenia alebo zaistenia. 

 

Článok II.

Označenie zoznamu v príslušnom podregistri a informácia o vykonávaní finančného sprostredkovania

 

2.1. Spoločnosť je ako samostatný finančný agent zapísaná a evidovaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov vedeného Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 157125, pričom je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie odo dňa 14.05.2012. Spoločnosť je zapísaná v podregistroch zodpovedajúcich sektorom uvedeným v článku 1.2, v ktorých vykonáva činnosť. Uvedený zápis je možné overiť si na webovej stránke Národnej banky Slovenska: www.nbs.sk.

 

2.2. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou / finančnými inštitúciami (ďalej len spoločne „Finančné inštitúcie“ alebo samostatne „Finančná inštitúcia“), pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Na základe žiadosti potenciálneho klienta alebo klienta Spoločnosti Spoločnosť oznámi potenciálnemu klientovi alebo klientovi Spoločnosti obchodné mená Finančných inštitúcií. Obchodné mená Finančných inštitúcií sú prístupné k nahliadnutiu na webovej stránke Spoločnosti: www.tritonplus.sk

 

2.3. Finančné sprostredkovanie vykonáva Spoločnosť a/alebo v jej mene aj jej podriadený finančný agent, s ktorým má Spoločnosť uzavretú písomnú zmluvu. Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenka, podľa písomnej zmluvy so Spoločnosťou a v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a ostanými príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť poskytne na požiadanie potenciálneho klienta alebo klienta Spoločnosti údaje o podriadenom finančnom agentovi Spoločnosti v zákonom ustanovenom rozsahu.

 

Článok III.

Kvalifikovaná účasť

 

3.1. Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Finančnej inštitúcie. Spoločnosť zároveň nemá žiadnu vedomosť o existencii kvalifikovanej účasti podriadeného finančného agenta Spoločnosti na základom imaní alebo hlasovacích právach Finančnej inštitúcie.

 

3.2. Finančná inštitúcia ako ani osoby ovládajúce túto Finančnú inštitúciu, nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Spoločnosti. Spoločnosť zároveň nemá žiadnu vedomosť o existencii kvalifikovanej účasti Finančnej inštitúcii alebo osoby ovládajúcej túto Finančnú inštitúciu na základnom imaní alebo hlasovacích právach podriadeného finančného agenta Spoločnosti, ktorý je právnickou osobou. 

 

Článok IV.

Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním Finančnej inštitúcie

 

4.1. Uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby medzi Finančnou inštitúciou a klientom Spoločnosti prostredníctvom sprostredkovateľskej činnosti Spoločnosti vznikajú Finančnej inštitúcii a klientovi Spoločnosti vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú povinní v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej služby, ďalšími osobitne dojednanými podmienkami, obchodnými, poistnými a inými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi dodržiavať. Spoločnosť nie je účastníkom zmluvy o poskytnutí finančnej služby.  

 

4.2. Nesplnenie akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, jej porušenie alebo jej predčasné ukončenie môže mať spravidla za následok vznik sankcie, zmenu podmienok poskytovania finančnej služby, stratu nároku na dohodnuté plnenie alebo zánik zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

 

4.3. Všetky právne následky uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby sú definované v samotnej zmluve o poskytnutí finančnej služby, ako aj v osobitných dojednaniach a v obchodných, poistných alebo iných podmienkach Finančnej inštitúcie, ktoré sú na základe odkazu uvedeného v zmluve o poskytnutí finančnej služby alebo na základe zverejnenia iným zákonným spôsobom neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Tieto dokumenty obsahujú dôležité detaily týkajúce sa vzájomných práv a povinností Finančnej inštitúcie a klienta Spoločnosti, predovšetkým podmienky vzájomného plnenia a možnosti zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

 

4.4. Klient má právo od zmluvy o poskytnutí finančnej služby odstúpiť spôsobom ustanoveným v zákone, a to v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku predovšetkým v § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa,  alebo z dôvodov zmluvne dohodnutých. Spôsob stanovenia odplaty za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením zmluvy na diaľku je stanovený v § 6 zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

4.5. Systém ochrany pred zlyhaním Finančnej inštitúcie je zabezpečený predovšetkým prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. V sektore poistenia a zaistenia je každá poisťovňa povinná prispievať do Garančného fondu, z ktorého sa poskytujú a uhrádzajú záväzky poisťovne voči klientom. V sektore  prijímania vkladov je zriadený Fond ochrany peňažných vkladov, ktorý sústreďuje peňažné príspevky bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk.

 

Článok V.

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby

 

5.1. Klient nemá žiaden právny nárok na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, a to aj napriek splneniu vopred definovaných podmienok.

 

5.2. Právne vzťahy, ktoré vznikli Finančnej inštitúcii a klientovi Spoločnosti na základe zmluvy o poskytnutí finančnej služby a nie sú v nej alebo v osobitných dojednaniach, obchodných, poistných alebo iných podmienkach dohodnuté sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

 

 Článok VI.

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou

 

6.1. Klient Spoločnosti neuhrádza Spoločnosti ako ani Finančnej inštitúcii žiadnu odmenu za sprostredkovanie finančnej služby a ani akékoľvek iné poplatky alebo náklady súvisiace so sprostredkovaním finančnej služby.

 

6.2. Za sprostredkovanie finančnej služby je Spoločnosti poskytované Finančnou inštitúciou dohodnuté peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktorého výška závisí od charakteru konkrétnej sprostredkovanej finančnej služby (produktu), predovšetkým výšky a frekvencii platieb za sprostredkovanú finančnú službu (produkt), prípadných jednorazových bonusov alebo vyhlásených súťaží. Prijatie akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia nebráni Spoločnosti konať v záujme klienta Spoločnosti.  

 

6.3. Spoločnosť na základe požiadavky klienta Spoločnosti poskytne klientovi Spoločnosti informáciu o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia za finančné sprostredkovanie, ktoré prijíma od Finančnej inštitúcie. V sektore poistenia a zaistenia sa pri uzavieraní zmlúv životného poistenia za splnenie povinnosti považuje informovanie klienta o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia.

 

6.4. Spoločnosť neposkytuje potenciálnemu klientovi ani klientovi Spoločnosti v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody za nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.

 

6.5. Akékoľvek plnenie klienta vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby sa platí vždy na účet a v prospech Finančnej inštitúcie a nikdy nie na účet a v prospech Spoločnosti, ak nie je vyslovene uvedené inak.

 

Článok VII.

Postup pri podávaní  sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania a mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania

 

7.1. Klient alebo potenciálny klient je oprávnený na činnosť Spoločnosti ako samostatného finančného agenta a/alebo na činnosť jej podriadených finančných agentov podať sťažnosť, a to písomne zaslaním na adresu sídla Spoločnosti alebo e-mailom zaslaným na adresu lus.skritonpinfo@t. Klient je oprávnený podať taktiež sťažnosť Národnej banke Slovenska, a to predovšetkým v prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti Spoločnosťou alebo postupom pri jej vybavení. 

 

7.2. Spoločnosť je povinná vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinná upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť vyššie uvedenú lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

 

7.3. Prípadný spor medzi klientom Spoločnosti a Spoločnosťou bude riešený príslušným súdom Slovenskej republiky. Klient Spoločnosti  a Spoločnosť môžu za účelom mimosúdneho urovnania sporu uzatvoriť v súlade so zákonom 244/2002 Z.z.  o rozhodcovskom konaní rozhodcovskú zmluvu alebo v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov písomnú dohodu o riešení sporu mediáciou.

 

Článok VIII.

Poučenie o spracovaní osobných údajov klienta a potenciálneho klienta

 

8.1. Spoločnosť plne rešpektuje súkromie svojich klientov alebo potenciálnych klientov a k ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a citlivo, avšak na vykonávanie finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na kalkuláciu poistného, zabezpečenie predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto zmluvy alebo poskytnutie iných služieb potrebuje od klienta Spoločnosti, potenciálneho klienta alebo ich zástupcu získať niektoré osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s klientom Spoločnosti alebo potenciálnym klientom. Spoločnosť zabezpečuje ochranu všetkých osobných údajov, ktoré potenciálny klient alebo klient poskytol Spoločnosti akoukoľvek formou, a to v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, ako aj zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“).

 

8.2. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv Spoločnosti voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností Spoločnosti je Spoločnosť ako samostatný finančný agent oprávnená v súlade s § 31 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní od klienta, potenciálneho klienta alebo ich zástupcu, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie:

 

a. osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;

 

b. identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu;

 

c. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty;

 

d. doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s Spoločnosťou;

 

8.3. Na účely uvedené v odseku 2 tohto článku je Spoločnosť v súlade s § 31 ods. 3 zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve oprávnená získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať alebo inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu uvedenom v odseku 2 tohto článku a získavať údaje klienta Spoločnosti, potenciálneho klienta alebo ich zástupcu kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

8.4. Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje ods. 2 písm. b) až d) tohto článku, je Spoločnosť oprávnená získavať od klienta, potenciálneho klienta alebo ich zástupcu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.

 

8.5. Osobné údaje klienta Spoločnosti je Spoločnosť oprávnená sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a osobitných predpisov.  Osobné údaje je Spoločnosť oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie podľa osobitných predpisov.

 

8.6. Ak klient, potenciálny klient alebo ich zástupca neposkytne Spoločnosti osobné údaje v zákonom stanovenom rozsahu, Spoločnosť nesmie klientovi alebo potenciálnemu klientovi finančné sprostredkovanie poskytnúť.

 

8.7. Spoločnosť môže v niektorých prípadoch na vykonávania finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na kalkuláciu poistného, zabezpečenie predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto zmluvy alebo poskytnutie iných služieb potrebovať od klienta Spoločnosti, potenciálneho klienta alebo ich zástupcu ďalšie osobné údaje nad rámec uvedený v odseku 2 tohto článku, a to v rozsahu: číslo bankového účtu, VIN, evidenčné číslo vozidla, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj v rozsahu ďalších údajov ktoré klient Spoločnosti, potenciálny klient alebo ich zástupca poskytne Spoločnosti predovšetkým odoslaním/potvrdením formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke Spoločnosti alebo odoslaním e-mailu Spoločnosti, alebo za iným účelom súvisiacim s finančným sprostredkovaním, než je uvedený v odseku 2 tohto článku. Takéto osobné údaje Spoločnosť spracúva výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby. Spoločnosť tieto získané osobné údaje nezverejňuje, ani ich neposkytuje tretím stranám alebo nesprístupňuje iným príjemcom, s výnimkou Finančnej inštitúcie, o poskytnutie finančnej služby ktorej má klient alebo potenciálny klient záujem. Spoločnosť nebude uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európsku úniu.

 

8.8. Klient alebo potenciálny klient vyplnením a odoslaním formulára pre kalkuláciu poistného (napr. on-line poistná kalkulačka), vygenerovanie ponuky na poskytnutie finančnej služby  alebo iného formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke Spoločnosti alebo inak poskytnutého klientovi alebo potenciálnemu klientovi vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne a sám vyplní a poskytne Spoločnosti. Uvedené platí aj v prípade, že údaje vyplní klient alebo potenciálny klient prostredníctvom tretej osoby.

 

8.9. Niektoré formuláre, ktoré vypĺňa klient alebo potenciálny klient (napr. on-line poistná kalkulačka) obsahujú možnosť zapamätania si vyplnených údajov. V prípade, že si klient alebo potenciálny klient vyberie túto možnosť, osobné údaje sa automaticky spracúvajú v informačnom  systéme Spoločnosti.

 

8.10. V prípade zriadenia tzv. klientskeho konta sa v informačnom systéme Spoločnosti automaticky spracúvajú všetky osobné údaje, ktoré klient poskytol Spoločnosti po prihlásení sa do svojho klientskeho konta na základe prístupových údajov alebo prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke Spoločnosti. Spôsob poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedený v odseku 7 tohto článku sa vzťahuje aj na spracúvanie osobných údajov v rámci klientskeho konta.

 

8.11. Spoločnosť zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov  tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel Spoločnosť prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje klienta alebo potenciálneho klienta sú uložené na zabezpečenom serveri a Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.

 

8.12. Klient alebo potenciálny klient má právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Klient alebo potenciálny klient na základe písomnej žiadosti má právo u Spoločnosti namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, ako aj voči využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov  na účely priameho marketingu. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v § 28 zákona o ochrane OÚ.

 

8.13. Klient alebo potenciálny klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.  Klient alebo potenciálny klient je povinný v prípade zmeny svoje údaje aktualizovať a nesie plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.

 

Článok IX.

Komunikácia

 

9.1. Pred uzavretím konkrétnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby medzi klientom Spoločnosti a Finančnou inštitúciou Spoločnosť získava a uchováva informácie o požiadavkách a potrebách klienta alebo potenciálneho klienta a poskytuje informácie o finančných službách písomne alebo v elektronickej podobe, predovšetkým prostredníctvom predvolených formulárov (napr. on-line poistných kalkulačiek) alebo prostredníctvom e-mailu.

 

9.2. Spoločnosť komunikuje a oznamuje obchodné podmienky, akékoľvek iné zmluvné podmienky a informácie podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a iných príslušných právnych predpisov v slovenskom jazyku, a to písomne, príp. prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti TRITON Plus s.r.o. 

pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančnej služby na diaľku

(ďalej len „VOP“)

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1.1. Spoločnosť TRITON Plus s.r.o., so sídlom Rozmarínová 4, 945 01 Komárno, IČO: 44 556 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 23775/N (ďalej len „Spoločnosť“) je oprávnená vykonávať činnosti zapísané v Obchodnom registri v rámci predmetu podnikania, vrátane činnosti samostatného finančného agenta.

 

1.2. Spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta na základe Povolenia Národnej banky Slovenka, č.: ODT-4164-1/2012 zo dňa 14.05.2012, a to v nasledovných sektoroch:

 

  • sektor poistenia alebo zaistenia.

 

1.3. Spoločnosť ako samostatný finančný agent vykonáva v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve“) finančné sprostredkovanie, vrátane sprostredkovania uzatvorenia zmlúv o poskytovaní finančnej služby na diaľku.

 

Článok II.

Výklad pojmov

 

2.1. Používateľ je osoba, ktorá vo svojom mene alebo v mene právnickej osoby, ktorú zastupuje, otvorí Webovú stránku Spoločnosti a ktorá následne prejaví alebo neprejaví záujem o sprostredkovanie finančnej služby.

 

2.2. Potenciálny klient je osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania Spoločnosťou, vrátane osoby, ktorá o finančné sprostredkovanie prejavila preukázateľný záujem.

 

2.3. Klient je osoba, ktorej je Spoločnosťou poskytované finančné sprostredkovanie.

 

2.4. Zmluva o poskytnutí finančnej služby  je zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu, najmä poistná zmluva.

 

2.5. Zmluva na diaľku je zmluva o poskytnutí finančnej služby výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

 

2.6. Prostriedok diaľkovej komunikácie je prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu Finančnej inštitúcie a Klienta resp. Potenciálneho klienta možno použiť pri poskytovaní finančnej služby na diaľku, najmä elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg.

 

2.7. Produkt finančných inštitúcií je konkrétna finančná služba poskytovaná Finančnou inštitúciou na základe príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

 

2.8. Finančná inštitúcia je finančná inštitúcia v zmysle § 4 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve,  s ktorou má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, predovšetkým poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky.

 

2.9. Webová stránka Spoločnosti je www.tritonplus.sk 

 

2.10. On-line aplikácia je aplikácia prevádzkovaná Spoločnosťou, ktorá sa nachádza na Webovej stránke Spoločnosti a ktorá ako Prostriedok diaľkovej komunikácie na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom formulári alebo formulároch umožňuje porovnanie Produktov finančných inštitúcií alebo niektorých ich parametrov a následné uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby na diaľku.

 

Článok III.

Rozsah aplikácie VOP, iných dojednaní a príslušných právnych predpisov

 

3.1. Na používanie Webovej stránky Spoločnosti, vrátane akejkoľvek On-line aplikácie, ako aj na akýkoľvek zmluvný vzťah, ktorý medzi Používateľom ako budúcim Potenciálnym klientom alebo Klientom a Spoločnosťou môže vzniknúť pri poskytovaní finančného sprostredkovania sa vzťahujú tieto VOP ako aj príslušné právne predpisy.  Prihlásením sa na Webovú stránku Spoločnosti vyjadruje Používateľ svoj súhlas s týmito VOP. Ak Používateľ s týmito VOP nesúhlasí je povinný Webovú stránku Spoločnosti  bezodkladne opustiť.

 

3.2. Sprostredkovanie a uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby sa riadni týmito VOP, inými podmienkami osobitne písomne dojednanými medzi Potenciálnym klientom alebo Klientom a Spoločnosťou, ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, ustanoveniami zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“) a ustanoveniami ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušných právnych predpisov práva Európskej únie. Zmluva o poskytnutí finančnej služby sa ďalej riadi aj obchodnými, prípadne poistnými a inými podmienkami Finančnej inštitúcie, s ktorou má Potenciálny klient alebo Klient záujem Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzavrieť alebo s ktorou ju uzavrel.

 

3.3. Ak to ustanovenie týchto VOP svojou povahou vyslovene nevylučuje, všetky ustanovenia týkajúce sa Klienta sa v plnom rozsahu alebo primerane podľa ich povahy vzťahujú aj na Používateľa a Potenciálneho klienta, a naopak.

 

Článok IV.

Zverejňovanie informácií a dát a ich aktualizácia

 

4.1. Za účelom vykonávania obchodnej činnosti Spoločnosti, vrátanie poskytovania služby finančného sprostredkovania, zverejňuje Spoločnosť na svojej Webovej stránke konkrétne dáta a informácie alebo sa tieto dáta a informácie vygenerujú po vyplnení údajov v príslušnej On-line aplikácii. Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na včasnú aktualizáciu všetkých informácií a dát uvedených na Webovej stránke Spoločnosti alebo generovaných On-line aplikáciou, s prihliadnutím na časové a technické možnosti ich aktualizácie.

 

4.2. Zverejnenie a aktualizácia jednotlivých informácií a dát týkajúcich sa konkrétnych Produktov finančných inštitúcií sú spravidla priamo závislé od ich oznámenia Finančnou inštitúciou Spoločnosti. Spoločnosť tým nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek zmenu zmluvných podmienok alebo sadzieb, o ktorých Finančná inštitúcia Spoločnosť včas neinformovala a ktoré nemohli byť vzhľadom na technické a časové možnosti zmenené, nahradené alebo doplnené.

 

4.3. Ak je v ponuke na poskytnutie finančnej služby alebo v  Zmluve o poskytnutí finančnej služby nesprávne uvedená sadzba, Spoločnosť alebo Finančná inštitúcia si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti Klienta informovať a žiadať úpravu sadzby na správnu hodnotu podľa príslušného sadzobníka Finančnej inštitúcie; ak Klient nebude s úpravou sadzby súhlasiť, bude Spoločnosť alebo Finančná inštitúcia postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami a právnym poriadkom Slovenskej republiky, vrátane možnosti odvolania ponuky alebo ukončenia Zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

 

4.4. Potenciálny klient alebo Klient je povinný podrobne sa oboznámiť s podmienkami ponuky na poskytnutie finančnej služby, vrátane preštudovania návrhu Zmluvy o poskytnutí finančnej služby a všetkých dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky alebo návrhu Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V prípade, ak Potenciálny klient alebo Klient akejkoľvek podmienke alebo okolnosti nerozumie alebo si nie je istý ohľadom možných následkov poskytnutia finančnej služby, môže kedykoľvek požiadať Spoločnosť alebo Finančnú inštitúciu o vysvetlenie. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za výsledok alebo následok využívania sprostredkovanej finančnej služby. Potenciálny klient / Klient berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby mu vznikajú práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

 

Článok V.

Poskytovanie informácií a údajov Používateľom, Potenciálnym klientom alebo Klientom

 

5.1. Používateľ / Potenciálny klient / Klient je povinný poskytnúť Spoločnosti výlučne pravdivé a úplné informácie a údaje, a to bez ohľadu na formu alebo spôsob ich poskytnutia, pričom nesmie zamlčať žiadnu skutočnosť majúcu aj potenciálny vplyv na sprostredkovanie a/alebo uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ktorú Spoločnosť sprostredkováva.

 

5.2. Ak Používateľ / Potenciálny klient / Klient uvedie Spoločnosti akékoľvek nepravdivé, nesprávne, neúplné informácie alebo údaje alebo ak zamlčí akékoľvek skutočnosti majúce aj potenciálny vplyv na sprostredkovanie a/alebo uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, nesie tým všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody a následky tým spôsobené či už sebe, ako aj Spoločnosti alebo príslušnej Finančnej inštitúcii.  

 

Článok VI.

Sprostredkovanie a uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom Prostriedkov diaľkovej komunikácie

 

6.1. Používateľ / Potenciálny klient / Klient má možnosť využiť uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom Prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým prostredníctvom On-line aplikácie. V prípade využitia uvedenej možnosti bude Potenciálnemu klientovi na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom formulári alebo formulároch, vygenerovania Produktov finančných inštitúcií a ich podmienok a následného výberu konkrétneho produktu Finančnej inštitúcie Potenciálnym klientom, doručený elektronicky návrh na uzavretie konkrétnej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, a to vrátane všeobecných obchodných alebo poistných podmienok a/alebo iných dokumentov s ňou súvisiacich a spätých. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančnej služby je návrhom na uzatvorenie zmluvy Finančnej inštitúcie, a nie Spoločnosti.

 

6.2. V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecných obchodných alebo poistných podmienok a/ alebo iných zmluvných dojednaní príslušnej Finančnej inštitúcie sa Zmluva o poskytnutí finančnej služby stáva platne uzatvorenou a účinnou až okamihom zaplatenia a pripísania poistného na bankový účet príslušnej Finančnej inštitúcie. Ak platba poistného nie je zaplatená  a pripísaná na účet príslušnej Finančnej inštitúcie do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia návrhu Zmluvy o poskytnutí finančnej služby Potenciálnemu klientovi, stáva sa návrh Zmluvy na poskytnutie finančnej služby neplatným. 

 

6.3. Potenciálny klient je povinný oboznámiť sa pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby s podmienkami pre uzatváranie Zmlúv na diaľku, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa ako aj zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a s dokumentom „Informácie poskytované potenciálnemu klientovi / klientovi pre uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby“, ktorý sa nachádza na Webovej stránke Spoločnosti. Ak s niektorou podmienkou alebo okolnosťou nesúhlasí alebo jej nerozumie, nie je oprávnený Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzatvoriť.

 

6.4. Pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, t.j. zaplatením poistného je Potenciálny klient / Klient povinný si doručený návrh Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, vrátane obchodných alebo poistných podmienok a iných príslušných dokumentov,  ešte raz riadne a pozorne prečítať a overiť a skontrolovať si všetky údaje v nich obsiahnuté. 

 

Článok VII.

Obhliadka veci

 

7.1. V prípade, ak je to nevyhnutné na uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, predovšetkým v prípade havarijného poistenia a niektorých doplnkových poistení alebo poistenia majetku Potenciálny klient / Klient je povinný Spoločnosti alebo Spoločnosťou poverenému spolupracovníkovi alebo partnerovi poskytnúť potrebnú súčinnosť na zistenie stavu veci. 

 

Článok VIII.

Zrušenie návrhu Zmluvy na diaľku a odstúpenie od Zmluvy na diaľku

 

8.1. Potenciálny klient je oprávnený požiadať o zrušenie návrhu Zmluvy na diaľku do okamihu jeho prijatia, a to telefonicky alebo e-mailom na e-mailovú adresu Spoločnosti.

 

8.2. Klient je oprávnený v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej služby, na ňu nadväzujúcimi všeobecnými obchodnými alebo poistnými podmienkami Finančnej inštitúcie alebo a/alebo akýmikoľvek inými platnými dojednaniami a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi od zmluvy o poskytnutí finančnej služby odstúpiť. Podmienky odstúpenia od Zmluvy na diaľku sú uvedené predovšetkým v § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spôsob stanovenia odplaty za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením Zmluvy na diaľku je stanovený v § 6 zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

8.3. Klient je povinný oboznámiť sa s podmienkami odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí finančnej služby pred jej uzatvorením a znáša všetky následky porušenia tejto povinnosti.

 

Článok IX.

Úhrada platieb alebo akéhokoľvek finančného plnenia vyplývajúceho z finančnej služby poskytnutej Finančnou inštitúciou

 

9.1. Ak nie je inde vyslovene uvedené inak, Klient neuhrádza Spoločnosti žiadne platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby, ako ani žiadne platby, poistné alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Všetky platby, poistné alebo akékoľvek iné dohodnuté finančné plnenia je Klient povinný uhrádzať v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej služby presne určenému subjektu, spravidla Finančnej inštitúcii, s ktorou Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzatvoril na základe finančného sprostredkovania Spoločnosťou.

 

9.2. Žiaden zamestnanec ani spolupracovník Spoločnosti nie je oprávnený prijať od Klienta akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby alebo akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

 

Článok X.

Klientske konto

 

10.1. Za účelom poskytnutia ďalších služieb finančného sprostredkovania je Klientovi po uzatvorení prvej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby automaticky vytvorené vlastné klientske konto, ktorého účelom je uchovanie už poskytnutých informácií a údajov o Klientovi a uchovanie akýchkoľvek predtým uzavretých Zmlúv o poskytnutí finančnej služby a všetkých s tým súvisiacich dokumentov. Používateľ / Potenciálny klient si môže prostredníctvom Webovej stránky Spoločnosti zriadiť klientske konto aj pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Zabezpečenie konta je chránené prístupovými údajmi, t.j. menom a heslom. Prístupové údaje ku klientskemu kontu sú Používateľovi / Potenciálnemu klientovi / Klientovi posielané na ním vopred zadanú e-mailovú adresu.

 

10.2. Používateľ / Potenciálny klient / Klient je povinný svoje prístupové údaje starostlivo chrániť a zabezpečiť ich pred akýmkoľvek zneužitím, inak zodpovedá za akékoľvek škody a následky tým vzniknuté.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

11.1. Spoločnosť plne rešpektuje súkromie svojich Klientov alebo Potenciálnych klientov a k ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a citlivo, avšak na vykonávanie finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na kalkuláciu poistného, zabezpečenie predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto zmluvy alebo poskytnutie iných služieb potrebuje od Klienta Potenciálneho klienta alebo ich zástupcu získať niektoré osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Klientom alebo Potenciálnym klientom. Spoločnosť zabezpečuje ochranu všetkých osobných údajov, ktoré Potenciálny klient alebo Klient poskytol Spoločnosti akoukoľvek formou, a to v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, ako aj zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“).

 

11.2. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie Klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv Spoločnosti voči Klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností Spoločnosti je Spoločnosť ako samostatný finančný agent oprávnená v súlade s § 31 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní od Klienta, Potenciálneho klienta alebo ich zástupcu, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie:

 

a. osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;

 

b. identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu;

 

c. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty;

 

d. doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s Spoločnosťou;

 

11.3. Na účely uvedené v odseku 2 tohto článku je Spoločnosť v súlade s § 31 ods. 3 zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve oprávnená získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať alebo inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu uvedenom v odseku 2 tohto článku a získavať údaje Klienta, Potenciálneho klienta alebo ich zástupcu kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

11.4. Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje ods. 2 písm. b) až d) tohto článku, je Spoločnosť oprávnená získavať od Klienta, Potenciálneho klienta alebo ich zástupcu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.

 

11.5. Osobné údaje Klienta je Spoločnosť oprávnená sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a osobitných predpisov.  Osobné údaje je Spoločnosť oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie podľa osobitných predpisov.

 

11.6. Ak Klient, Potenciálny klient alebo ich zástupca neposkytne Spoločnosti osobné údaje v zákonom stanovenom rozsahu, Spoločnosť nesmie Klientovi alebo Potenciálnemu klientovi finančné sprostredkovanie poskytnúť.

 

11.7. Spoločnosť môže v niektorých prípadoch na vykonávania finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na kalkuláciu poistného, zabezpečenie predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto zmluvy alebo poskytnutie iných služieb potrebovať od Klienta, Potenciálneho klienta alebo ich zástupcu ďalšie osobné údaje nad rámec uvedený v odseku 2 tohto článku, a to v rozsahu: číslo bankového účtu, VIN, evidenčné číslo vozidla, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj v rozsahu ďalších údajov ktoré Klient, Potenciálny klient alebo ich zástupca poskytne Spoločnosti predovšetkým odoslaním/potvrdením formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke Spoločnosti alebo odoslaním e-mailu Spoločnosti, alebo za iným účelom súvisiacim s finančným sprostredkovaním, než je uvedený v odseku 2 tohto článku. Takéto osobné údaje Spoločnosť spracúva výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby. Spoločnosť tieto získané osobné údaje nezverejňuje, ani ich neposkytuje tretím stranám alebo nesprístupňuje iným príjemcom, s výnimkou Finančnej inštitúcie, o poskytnutie finančnej služby ktorej má Klient alebo Potenciálny klient záujem. Spoločnosť nebude uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európsku úniu.

 

11.8. Klient alebo Potenciálny klient vyplnením a odoslaním formulára pre kalkuláciu poistného (napr. on-line poistná kalkulačka), vygenerovanie ponuky na poskytnutie finančnej služby  alebo iného formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke Spoločnosti alebo inak poskytnutého Klientovi alebo Potenciálnemu klientovi vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne a sám vyplní a poskytne Spoločnosti. Uvedené platí aj v prípade, že údaje vyplní Klient alebo Potenciálny klient prostredníctvom tretej osoby.

 

11.9. Niektoré formuláre, ktoré vypĺňa Klient alebo Potenciálny klient (napr. on-line poistná kalkulačka) obsahujú možnosť zapamätania si vyplnených údajov. V prípade, že si Klient alebo Potenciálny klient vyberie túto možnosť, osobné údaje sa automaticky spracúvajú v informačnom  systéme Spoločnosti.

 

11.10. V prípade zriadenia tzv. klientskeho konta sa v informačnom systéme Spoločnosti automaticky spracúvajú všetky osobné údaje, ktoré Klient poskytol Spoločnosti po prihlásení sa do svojho klientskeho konta na základe prístupových údajov alebo prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na Webovej stránke Spoločnosti. Spôsob poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedený v odseku 7 tohto článku sa vzťahuje aj na spracúvanie osobných údajov v rámci klientskeho konta.

 

11.11. Spoločnosť zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov  tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel Spoločnosť prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje klienta alebo potenciálneho klienta sú uložené na zabezpečenom serveri a Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.

 

11.12. Klient alebo Potenciálny klient má právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Klient alebo Potenciálny klient na základe písomnej žiadosti má právo u Spoločnosti namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, ako aj voči využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov  na účely priameho marketingu. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v § 28 zákona o ochrane OÚ.

 

11.13. Klient alebo Potenciálny klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.  Klient alebo Potenciálny klient je povinný v prípade zmeny svoje údaje aktualizovať a nesie plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

12.1. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú časť, je neplatnou iba táto časť, pokiaľ z povahy právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientom nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

 

12.2. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.10.2014. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo nahradiť novým znením VOP, a to ich zverejnením na Webovej stránke Spoločnosti.