Informácie pre (potenciálnych) klientov neprofesionálov v zmysle §33 ods. 9 zákona 186/2009 Z.z.

 

Spoločnosť TRITON Plus s. r. o., Rozmarínová 4, 945 01 Komárno, IČO: 44 556 951, zapísaná v OR OS  Nitra, odd:Sro, Vložka č. 23775/N, ako samostatný finančný agent pre sektor poistenia a zaistenia vykonáva finančné sprostredkovanie podľa zákona 186/2009 Z.z. na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č.: ODT-4164-1/2012, v registri NBS pod č.: 157 125. 

 

Samostatný finančný agent TRITON Plus s. r. o. vykonáva finančné sprostredkovanie aj prostredníctvom svojich podriadených finančných agentov a zamestnancov na základe písomnej zmluvy. 

 

Údaje o finančných agentoch sú dostupné a overiteľné na internetovskej stránke Národnej banky Slovenska: 

 

http://regfap.nbs.sk/search.php

 

 

Informácie pre klienta v zmysle §32 a §33 zákona 186/2009:

 

A) Spoločnosť TRITON Plus s. r. o. ani jeho podriadení finanční agenti nemajú v žiadnej poisťovni kvalifikovanú účasť na základnom imaní, ani na hlasovacích právach,

 

B) žiadna poisťovňa alebo osoba ovládajúca poisťovňu nemá v TRITON Plus s. r. o. ani u jeho podriadených finančných agentov kvalifikovanú účasť na základnom imaní, ani hlasovacích právach, 

 

C) v prípade sťažností na výkon finančného sprostredkovania má klient možnosť podať sťažnosť v centrále TRITON Plus. Sťažnosť môže podať osobne, alebo písomne na TRITON Plus s. r. o., Rozmarínová 4, 945 01 Komárno, príp. spôsobmi uvedenými v podsekcii Vybavovanie reklamácií (tejto web stránky). Podávanie sťažností sa riadi Reklamačným poriadkom spoločnosti TRITON Plus s. r. o. 

 

D) V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z finančného sprostredkovania môže klient, resp. ostatné dotknuté osoby riešiť spor mimosúdnou cestou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií v platnom znení, zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení, v zmysle zákona č.335/2014 Z.z. o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (viď text nižšie).

 

Osobitné podmienky pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

 

V zmysle zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy  lus.skritonpinfo@t

Ak naša spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). 

 

 

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č.391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č.391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba.

 

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

E) TRITON Plus s. r. o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe NEVÝHRADNEJ ZMLUVY s poisťovňami, ktorých aktuálny zoznam je na:  http://www.tritonplus.sk/partneri/  alebo na požiadanie prístupný v sídle spoločnosti, 

 

F) právnym následkom uzavretia poistnej zmluvy je pre klienta povinnosť platiť poistné a právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, 

 

G) spôsob a systém ochrany pred zlyhaním poisťovní je v kompetencii Národnej banky Slovenska alebo iných inštitúcií, vykonávajúcich dohľad nad poisťovníctvom v Európskej únií, resp. subjektmi na finančnom trhu, 

 

H) finančný agent môže v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od klienta len také peňažné plnenie alebo také nepeňažné plnenie, o ktorého existencii, podmienkach prijatia a výške bol klient pred vykonávaním finančného sprostredkovania informovaný. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov, 

 

I) pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient. 

 

 

 

Ing. Tomáš Lengyel, konateľ spoločnosti                      15.08.2016