Informácie klientom o povolení, poistení zodpovednosti a spolupráci

 

Kto je poisťovací agent?

 

Poisťovací agent vo všeobecnosti vykonáva pre klienta činnosť smerujúcu k uzatvoreniu poistnej zmluvy s poisťovateľom.
 
Túto činnosť vykonáva ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba (prostredníctvom podriadených finančných agentov) na základe zmluvy uzatvorenej s jednou alebo viacerými poisťovňami, o čom je povinný klienta informovať.
 

V prípade zmluvy uzatvorenej s viacerými poisťovňami môže mať v portfóliu produkty rovnakého typu konkurenčných poisťovní, ktorých aktuálny zoznam na požiadanie poskytne klientovi.

 

Uzatvorením poistnej zmluvy klienta s poisťovateľom činnosť poisťovacieho agenta spravidla nekončí.

Tento naďalej spolupracuje s poisťovňou a je klientovi nápomocný aj v oblasti správy poistenia, resp. pri riešení vzniku poistnej udalosti.

 

Poisťovací agent musí spĺňať zákonom stanovené podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

 

 

 

POVOLENIE NA VÝKON ČINNOSTI

SAMOSTATNÉHO FINANČNÉHO AGENTA

 

Národná banka Slovenska (útvar dohľadu nad finančným trhom)

 

u d e l i l a

 

spoločnosti TRITON Plus s .r. o. podľa  ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve

 

p o v o l e n i e

na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta:

 

dňa 14.05.2012 v sektore poistenia alebo zaistenia (číslo povolenia SFA: ODT-4164-1/2012, reg. číslo: 157125)

 

Údaj o samostatnom finančnom agentovi je dostupný a overiteľný na internetovskej stránke Národnej banky Slovenska:

http://regfap.nbs.sk/search.php 

 

 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

SAMOSTATNÉHO FINANČNÉHO AGENTA

 

Poistenie zodpovednosti sa uzatvára na spôbenú  škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom činnosti na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-4164-1/2012, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie činnosti a ktoré je neoddeliteľnou súčasťou poistenia zodpovednosti.

 

Spoločnosť TRITON Plus má 

 

u z a t v o r e n ú

 

poistnú zmluvu zodpovednosti č.: 2400173625,

platnosťou od 01.06.2012 - na dobu neurčitú,

s poisťovňou Generali, a.s.

 

Toto poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škody spôsobené

inému v súvislosti s výkonom činnosti samostatného fin. agenta

a jeho podriadených finančných agentov a zamestnancov,

s výškami poistného krytia - v zmysle zákona o finančnom

sprostredkovaní a finančnom poradenstve č. 186/2009 Z.z. 

 

 

SPOLUPRÁCA V OBLASTI SPOSTREDKOVANIA POISTENIA   

 

Naša spoločnosť podpísala spoluprácu so svojimi hlavnými zmluvnými partnermi - poisťovňami, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na:  http://www.tritonplus.sk/partneri/

 

POVOLENIE NA VÝKON ČINNOSTI

PODRIADENÉHO FINANČNÉHO AGENTA

 

V oblasti poskytovania hypotekárnych úverov a úverov (sektor úverov) a investícií (sektor kapitálového trhu) - sme sa stali členmi skupiny Finportal, a.s., ktorá je etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu. V týchto sektoroch pôsobí naša spoločnosť ako podriadený finančný agent.

 

SPOLUPRÁCA V OBLASTI DôCHODKOVéHO SPORENIA

 

Agenti našej spoločnosti spolupracujú v oblasti dôchodkového starobného sporenia so správcovskou spoločnosťou UNIQA D.S.S., A.S.

 

 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo